شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كاشي پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:07/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 36,617 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 37,700 تعداد خريدار: 1,114 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 37,700 حجم معامله: 1,732,238 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 36,267 جمع معامله: 63,430,215,959 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كاشي پارس - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 13/09/1391
كاشي پارس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
كاشي پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
كاشي پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
كاشي پارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
كاشي پارس- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 27/04/1391
كاشي پارس- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
كاشي پارس- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كاشي پارس براي دوره منتهي به 29/12/90 31/03/1391
كاشي پارس- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 30/03/1391
كاشي پارس- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/03/1391
كاشي پارس- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 20/03/1391
كاشي پارس- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
كاشي پارس- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
كاشي پارس- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 24/02/1391
كاشي پارس- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 24/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 861675-8600066
فاكس: 8600089
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com