شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيشه و گاز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/04
تثبیت شده:03/06/1398 آخرين اطلاعات:04/06/1398   ساعت: 09:00
آخرين قيمت 13,191 درصد تغییر: (5) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13,990 تعداد خريدار: 1,263 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13,990 حجم معامله: 3,538,867 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 13,141 جمع معامله: 46,681,687,100 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شيشه و گاز - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 07/09/1391
شيشه و گاز - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت شيشه و گاز (به پيوست) 29/08/1391
شيشه و گاز - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 14/08/1391
شيشه و گاز - لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي 01/06/1391
شيشه و گاز -پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
شيشه و گاز- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/05/1391
شيشه و گاز- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
شيشه و گاز- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 09/05/1391
شيشه و گاز- خلاصه تصميمات مجمع عادي سالي مالي منتهي به 29/12/90 31/04/1391
شيشه و گاز- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 26/04/1391
شيشه و گاز- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 26/04/1391
شيشه و گاز- مجوز، بيانيه ثبت و مستندات مربوط به افزايش سرمايه 26/04/1391
شيشه و گاز- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
شيشه و گاز- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
شيشه و گاز- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 8-66616795
فاكس: 66692497
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com