شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان ني ريز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/03
تثبیت شده:03/06/1398 آخرين اطلاعات:03/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 25,171 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 26,000 تعداد خريدار: 434 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 26,000 حجم معامله: 343,436 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 24,500 جمع معامله: 8,644,457,185 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان سفيد ني ريز - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 20/09/1391
سيمان سفيد ني ريز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 23/08/1391
سيمان سفيد ني ريز- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 28/05/1391
سيمان سفيد ني ريز- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
سيمان سفيد ني ريز- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
سيمان سفيد ني ريز- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
سيمان سفيد ني ريز- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/02/1391
سيمان سفيد ني ريز- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 09/02/1391
سيمان سفيد ني ريز- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 05/02/1391
سيمان سفيد ني ريز- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 26/01/1391
سيمان سفيد ني ريز- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/01/1391
سيمان سفيد ني ريز- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/01/1391
سيمان سفيد ني ريز- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 21/01/1391
سيمان سفيد ني ريز- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 19/01/1391
سيمان سفيد ني ريز- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 17/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com