شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان ني ريز در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/02
تثبیت شده:01/11/1398 آخرين اطلاعات:02/11/1398   ساعت: 13:50
آخرين قيمت 56,804 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 56,842 تعداد خريدار: 541 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 56,842 حجم معامله: 754,809 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 55,000 جمع معامله: 42,875,800,602 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان سفيد ني ريز - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 20/09/1391
سيمان سفيد ني ريز - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 23/08/1391
سيمان سفيد ني ريز- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 28/05/1391
سيمان سفيد ني ريز- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
سيمان سفيد ني ريز- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
سيمان سفيد ني ريز- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
سيمان سفيد ني ريز- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/02/1391
سيمان سفيد ني ريز- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 09/02/1391
سيمان سفيد ني ريز- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 05/02/1391
سيمان سفيد ني ريز- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 26/01/1391
سيمان سفيد ني ريز- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/01/1391
سيمان سفيد ني ريز- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/01/1391
سيمان سفيد ني ريز- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 21/01/1391
سيمان سفيد ني ريز- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 19/01/1391
سيمان سفيد ني ريز- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 17/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com