شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فنر خاور در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/04
تثبیت شده:03/06/1398 آخرين اطلاعات:04/06/1398   ساعت: 09:25
آخرين قيمت 11,041 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 11,541 تعداد خريدار: 1,017 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 11,541 حجم معامله: 2,046,294 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,443 جمع معامله: 22,593,445,006 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فنر سازي خاور - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 16/08/1391
فنر سازي خاور - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 16/08/1391
فنر سازي خاور - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
فنر سازي خاور - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
فنر سازي خاور- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
فنر سازي خاور- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
فنر سازي خاور- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/02/1391
فنر سازي خاور- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 02/02/1391
فنر سازي خاور- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/01/1391
فنر سازي خاور- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 21/01/1391
فنر سازي خاور- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/01/1391
فنر سازي خاور- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/01/1391
فنر سازي خاور- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 19/01/1391
فنر سازي خاور - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي شده) 30/11/1390
فنر سازي خاور - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده) 16/11/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 8-66421697
فاكس: 66432330
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com