شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري ساختمان ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 20,963 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 21,410 تعداد خريدار: 2,686 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 21,410 حجم معامله: 4,717,040 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 20,000 جمع معامله: 98,884,307,414 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري ساختمان ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 08/09/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 10/08/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران - شفاف سازي (به پيوست) 04/07/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 25/06/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) 01/06/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 31/05/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 11/05/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 26/04/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 07/04/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي 1390/12/29 20/03/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران- صورتهاي مالي 1390/09/30 ( سرمايه گذاري توسعه و عمران زاگرس چهار محال) 16/03/1391
سرمايه گذاري ساختمان ايران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 16/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6-88652453 و 88652567 * امور مالي : 8-88652537
فاكس: 88652452
آدرس: ميدان ونك ، ابتداي خيابان ونك ، برج اداري آسمان ، طبقه اول
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com