شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آتيه دماوند در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 6,534 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,651 تعداد خريدار: 2,434 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,651 حجم معامله: 37,112,130 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,180 جمع معامله: 242,492,377,319 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري آتيه دماوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 13/09/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 13/09/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 11/09/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 10/08/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 24/07/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 12/07/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 01/07/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 05/06/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 15/05/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 10/04/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 07/04/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 09/03/1391
سرمايه گذاري آتيه دماوند- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 7-88510734
فاكس: 7-88510734
آدرس: خيابان بخارست ، كوچه ششم ، پلاك 21
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com