نام بانک

کد شعبه

شماره حساب

نوع حساب

شماره کارت مجازی

ملی

 

695

105983625002

جاری

6037- 9911- 9952- 4525

سامان

 

849

849-40-59359-1

جاری

6219- 8610 - 0532 - 7332

ملت

 

6779/3

4689263757

جاری

6104 - 3377 - 7012 - 1877

ملت

 

1005

1005-40-110391-1

جاری

پارسیان

 

1039

1039-21-12829-7

جاری

 

تجارت

 

110

156343013

جاری

 

صادرات

 

239

103556700001

جاری

 

 

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com