محدودیت های عرضه


  • پایه تخصیص: کمترین مقدار جهت تخصیص در هر نماد معاملاتی است که تخصیص های کارگزار به مشتری باید مضرب صحیحی از آن باشد.
  • حداقل عرضه: کمترین مقدار مجاز عرضه در هر نماد معاملاتی است.
  • حداقل خرید جهت کشف نرخ:مقدار یا درصدی از عرضه هر نماد معاملاتی در بورس است که طبق مقررات باید معامله گردد تا نرخ کشف شده مورد تایید بورس قرار گیرد.
  • حداقل تخصیص:کمترین مقدار مجاز تخصیص کالا توسط کارگزار به مشتری
  • حداکثر خطای مجاز تحویل: حداکثر میزان مجاز تفاوت وزن کالای تحویلی نسبت به کالای معامله شده
  • حداقل خرید هر کارگزار: کمترین مقدار از هر کالاست که یک کارگزار می تواند در بورس خریداری کند.
  • حداقل تغییر قیمت سفارش: کمترین مقدار مجاز تغییر قیمتی سفارش های ثبت شده درسامانه معاملاتی

ردیف

گروه اصلی

گروه کالا

پایه تخصیص

حداقل عرضه(واحد)

حداقل خرید جهت کشف نرخ

حداقل تخصیص

حداکثر خطای مجاز تحویل(تلورانس)

حداقل خرید هر کارگزار

حداقل تغییر قیمت سفارش(در واحد اندازه گیری به ریال)

واحد اندازه

اندازه

1

صنعتی

طلا

کیلو گرم

1

1,000

حداقل عرضه

50 گرم

25% آخرین محموله قابل تحویل

50گرم

100

2

صنعتی

اکسید مس

کیلو گرم

1,000

1,000

حداقل عرضه

حداقل عرضه

25% آخرین محموله قابل تحویل

حداقل عرضه

5

3

صنعتی

کنسانتره

کیلو گرم

1,000

1,000

حداقل عرضه

حداقل عرضه

25% آخرین محموله قابل تحویل

حداقل عرضه

50

4

صنعتی

نیکل

کیلو گرم

1,000

1,000

حداقل عرضه

حداقل عرضه

25% آخرین محموله قابل تحویل

حداقل عرضه

50

5

صنعتی

فولاد

کیلو گرم

1,000

1,000,000

50% حداقل عرضه

110,000

25% آخرین محموله قابل تحویل

110,000

1

6

صنعتی

مس

کیلو گرم

1,000

40,000

50% حداقل عرضه

5,000

25% آخرین محموله قابل تحویل

5,000

10

7

صنعتی

آلومینیوم

کیلو گرم

1,000

40,000

50% حداقل عرضه

20,000

25% آخرین محموله قابل تحویل

20,000

5

8

صنعتی

روی

کیلو گرم

1,000

40,000

50% حداقل عرضه

20,000

25% آخرین محموله قابل تحویل

20,000

5

9

صنعتی

سولفور مولیبدن

کیلو گرم

1,000

10,000

حداقل عرضه

10,000

25% آخرین محموله قابل تحویل

10,000

10

10

صنعتی

سنگ آهن

کیلو گرم

1,000

40,000,000

50% حداقل عرضه

5,000,000

25% آخرین محموله قابل تحویل

5,000,000

C

11

صنعتی

سیمان

کیلو گرم

1,000

5,000,000

50% حداقل عرضه

100,000

25% آخرین محموله قابل تحویل

100,000

1

12

صنعتی

سیمان سفید

کیلو گرم

1,000

1,000,000

50% حداقل عرضه

20,000

25% آخرین محموله قابل تحویل

20,000

1

13

صنعتی

ذغال سنگ

کیلو گرم

1,000

25,000,000

5,000,000

5,000,000

25% آخرین محموله قابل تحویل

5,000,000

1

 

حداکثر عرضه :در صورتی که برای برخی از کالاها به تشخیص بورس و یا پیشنهاد فروشنده و دیگر نهادهای مرتبط با بورس نیازی برای حداکثر خرید باشد با تایید مدیرعامل گزینه مربوطه در فرم عرضه تکمیل خواهد شد

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com