هزینه های معاملات فرابورس و بورس


جدول زیر کارمزد انجام معاملات را به صورت درصدی از ارزش معامله نمایش می‌دهد.


کارمزدهای فرابوس

شرح

خرید

فروش

درصد

سقف

درصد

سقف

کارمزدکارگزاران

0.004

200،000،000

0.004

200،000،000

کامزد شرکت فرا بورس

0.00032

160،000،000

0.00048

240،000،000

کارمزد شرکت سپرده گذاری

0.0001

160،000،000

0.00015

240،000،000

حق نظارت سازمان

0.0002

80،000،000

0.0003

120،000،000

کارمزد شرکت فن آوری

0.00012

120،000،000

0.00018

180،000،000

مالیات

0.005

جمع کل

0.00474

0.01011

 

 

 


اوراق مشاركت فرابورسي

شرح

درصد

سقف

درصد

سقف

کارمزدکارگزاران

خرید

فروش

0.00063

12,600,000

0.00063

12,600,000

کامزد شرکت بورس

0.000096

2,000,000

0.000144

3,000,000

جمع کل

0.00073

0.00063

 


 


کارمزدهای بورس

شرح

درصد

سقف

درصد

سقف

خرید

فروش

کارمزدکارگزاران

0.004

200.000.000

0.004

200.000.000

کامزد شرکت بورس - عوارض

0.00032

160.000.000

0.00048

240.000.000

حق نظارت سازمان

0.00032

80.000.000

0.00048

120.000.000

کارمزد شرکت سپرده گذاری

0.0001

160.000.000

0.00015

240.000.000

فن آوری

0.00012

80.000.000

0.00018

120.000.000

مالیات

0.005

جمع کل

0.00486

0.01029

 


اوراق مشاركت بورسي

شرح

درصد

سقف

درصد

سقف

خرید

فروش

کارمزدکارگزاران

0.00063

12.600.000

0.00063

12.600.000

کامزد شرکت بورس

0.000096

1.920.000

0.000144

2.880.000

حق نظارت سازمان

0.00032

80.000.000

0.00048

120.000.000

کارمزد شرکت سپرده گذاری

0.0001

160.000.000

0.00015

240.000.000

فن آوری

0.00012

80.000.000

0.00018

120.000.000

مالیات

0.005

جمع کل

0.00486

0.01029

 

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com