اوراق تسھیلات مسکن
اوراق تسھیلات مسکن چیست؟
این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می گردد . این بانک "حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز " را ایجاد نموده به
طوریکه سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق تسھیلات مسکن نیز
بھره مند می گردند .
مشخصات اوراق تسھیلات مسکن
این اوراق قابلیت معامله در فرابورس را دارند . ھر برگه از این اوراق نماینده ۵،٠٠٠،٠٠٠ ریال تسھیلات خواھد بود . اگر
چه محدودیتی از لحاظ تعداد خرید این اوراق در فرابورس برای سرمایه گذاران وجود ندارد ولیکن ھر فرد مجاز به
دریافت حداکثر به میزان ٢٠٠ میلیون ریال تسھیلات از محل این اوراق می باشد .
این اوراق پانزدھم ھر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان "حساب سپرده ممتاز " اختصاص داده می شود و بعد از
طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و
قابلیت معامله پیدا می کنند .
نماد معاملاتی این اوراق شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور می باشد . به عنوان مثال نماد "امتیاز تسھیلات
مسکن مھر ٩٠ " مربوط به اوراقی است که در مھر ماه ٩٠ منتشر گردیده است . مدت اعتبار اوراق صادره از تاریخ
صدور به مدت دو سال می باشد لذا اوراقی که از زمان اعتبار آنھا زمان کمتری باقی مانده است دارای قیمت
متفاوتی می باشند بنابراین نماد معاملاتی جداگانه ای برای ھر ماه به این اوراق اختصاص می یابد .
نکته ای که سرمایه گذاران محترم در خصوص این اوراق باید در نظر داشته باشند مدت اعتبار این اوراق است در
صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسھیلات آن استفاده ننماید، نماد معاملاتی آن
متوقف خواھد شد و وجوه پرداختی جھت خرید اوراق به ایشان مستردد نخواھد شد . لذا توصیه می شود
سرمایه گذارانی که قصد استفاده از تسھیلات این اوراق را ندارند تا قبل از پایان مھلت اعتبار، اوراق را در بازار به
فروش برسانند .
نحوه استفاده از تسھیلات برای خریداران واحدھای مسکونی
دارندگان اوراق می توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن و ارائه گواھینامه ھای خود و مدارک مربوط به ملک
مسکونی مورد نظر اقدام به اخذ تسھیلات نمایند . ملک مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط بانک را داشته
باشد و نرخ سود تسھیلات اعطایی از محل این اوراق نیز معادل نرخ سود بخش مسکن بدون سپرده می باشد .
حداکثر مدت بازپرداخت تسھیلات پرداختی از محل این اوراق براساس میزان تسھیلات دریافتی متفاوت خواھد بود .
شرایط دریافت تسھیلات از محل این اوراق مانند سقف تسھیلات دریافتی، مشخصات محل مسکونی مورد نظر،
درصد سود پرداختی این تسھیلات، مدت اعتبار اوراق تسھیلات و سایر ویژگی ھای دیگر توسط بانک مسکن تعیین و
قابل تغییر است .
سرمایه گذار ھنگام خرید و فروش این اوراق، مبلغی به عنوان کارمزد معاملات پرداخت می نماید . جدول زیر نرخ
کارمزد این اوراق را نمایش می دھد .
شرح خرید فروش
٠٫٠٠٢٤ کارمزد ٠٫٠٠٤٩ __

© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com