اطلاعات عمومي
نماد:
نام اختصاری:
نام:
  نوع:
  صنعت:
روش عرضه:
  تالار:
  وضعيت:
صفحه بندي
تعداد سطر:
ليست اوراق بهادار

چاپ

 نتيجه‌ي جستجو 5,908 مورد بوده است.

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8    

نماد كد نماد سهم كد نماد تقدم نام نام اختصاری نوع صنعت روش عرضه وضعيت آخرين قيمت تاريخ
... ... ... گواهي سپرده شبکه بانکی غيرفعال  
1111111 عمراني مرحله دوم 83 عمراني 2-83 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111112 شهرداري مشهد مرحله اول 84 شهرداري مشهد 1-84 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111113 وزارت راه مرحله اول 85 راه 1-85 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111114 وزارت نيرو مرحله اول 84 نيرو 1-84 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111115 عمراني مرحله دوم سال 82 عمراني 2-82 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111116 بانك كشاورزي بانك كشاورزي مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111117 بانك مركزي مرحله پنجم سال 1385 بانك مركزي 5-85 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111118 طرحهاي عمراني مرحله اول 85 عمراني 1-85 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111119 وزارت راه - مرحله دوم 85 راه 2-85 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111120 وزارت راه - مرحله دوم 84 راه 2-84 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111121 طرحهاي عمراني مرحله اول 84 عمراني 1-84 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111122 صنعت و معدن صنعت و معدن- مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111123 مرحله اول 83 وزارت نيرو نيرو 1-83 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111124 طرحهاي عمراني آزاد راه قزوين رشت عمراني قزوين رشت مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111125 رايان سايپا 84 رايان سايپا 84 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111126 عمراني مرحله اول 82 عمراني 1-82 مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111127 وزارت راه - كشتيراني كشتيراني مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111128 پتروشيمي زاگرس پتروشيمي زاگرس مشاركت شبکه بانکی فعال  
1111129 بانك مركزي مرحله دوم سال 1385 بانك مركزي 2-85 مشاركت شبکه بانکی فعال  
© 2013 Arzesh Afarin Alvand Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com